Щодо деяких питань функцiонування авторизованих економiчних операторiв

листопада 15 / 2019
Щодо деяких питань функцiонування авторизованих економiчних операторiв
Із 7 листопада 2019 року набув чинності Закон України №141-IX «Про внесення змiн до Митного кодексу України щодо деяких питань функцiонування авторизованих економiчних операторiв».

Основну частину Закону становлять змiни до глави 2 Митного кодексу України (далi - Кодекс), одночасно Законом також внесено змiни до iнших глав Кодексу, якi регулюють питання, пов'язанi зi здiйсненням митного контролю та оформлення, контролем правильностi визначення митної вартостi товарiв, визначенням країни походження товарiв.

Щодо подання документiв, що пiдтверджують походження товарiв

Змiнами до статей 43 та 44 Кодексу змiнено принцип декларування країни походження товару, а саме замiсть обов'язкового подання оригiналiв документiв про походження товару країна походження товару заявляється (декларується) органу доходiв i зборiв шляхом зазначення її назви та вiдомостей про документи, що пiдтверджують походження товару, у митнiй декларацiї.

Вiдповiдно, з урахуванням внесених змiн при митному оформленнi допускається подання органу доходiв i зборiв сканованих копiй таких документiв, а подання їх оригіналів здiйснюватиметься за загальним правилом, визначеним частиною другою статтi 264 Кодексу, на вимогу органу доходiв i зборiв.

Щодо подання документiв, що пiдтверджують заявлену митну вартiсть товарiв

Змiнами, внесеними до частини першої статтi 53 Кодексу, виключено вимогу щодо подання органу доходiв i зборiв документiв, що пiдтверджують заявлену митну вартiсть товарiв i обраний метод її визначення, одночасно з митною декларацiєю.

Вiдповiдно, з урахуванням внесених змiн разом з митною декларацiєю органу доходiв i зборiв подаються рахунок або iнший документ, що визначає вартiсть товару, та у випадках, встановлених Кодексом, - декларацiя митної вартостi згiдно з частиною другою статтi 264 Кодексу.

Щодо продовження строкiв переробки товарiв

Законом внесено змiни до статей 151 та 166 Кодексу з питання строкiв переробки на митнiй територiї України та за межами митної територiї України. З урахуванням внесених змiн:

1) виходячи з технологiчних особливостей переробки окремих товарiв, попередньо встановлений строк їх переробки за письмовою заявою пiдприємства, якому видано дозвiл на переробку, може бути продовжений органом доходiв i зборiв, яким видано вiдповiдний дозвiл на переробку, у тому числi понад строк у 365 днiв;

2) строк переробки зупиняється:

у випадку переробки на митнiй територiї України, якщо товари, помiщенi у митний режим переробки на митнiй територiї, не можуть бути своєчасно реекспортованi внаслiдок накладення на них арешту (крiм арешту внаслiдок позовiв приватних осiб), вилучення у справi про порушення митних правил, аварiї або дiї обставин непереборної сили, за умови пiдтвердження факту такої аварiї або дiї обставин у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, - на час такого арешту (вилучення, аварiї, дiї обставин непереборної сили);

у випадку переробки за межами митної територiї України, якщо товари, помiщенi у митний режим переробки за межами митної територiї, не можуть бути своєчасно реiмпортованi внаслiдок накладення на них арешту, аварiї або дiї обставин непереборної сили, за умови пiдтвердження факту такої аварiї або дiї обставин у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, - на час такого арешту (аварiї, дiї обставин непереборної сили).

Щодо надання фiнансових гарантiй

Пунктом 37 роздiлу I Закону частину шосту статтi 307 Кодексу доповнено винятками з правила щодо звiльнення вiд надання фiнансової гарантiї, коли сума митних платежiв, що пiдлягають сплатi, не перевищує суму, еквiвалентну 1000 євро.

З урахуванням внесених змiн зазначене звiльнення не поширюватиметься на випадки застосування гарантiй згiдно з главами 8 "Загальнi положення щодо митної вартостi" та 20 "Митний склад" Кодексу.

Щодо впровадження форми митного контролю "пост-митний контроль"

Законом внесено змiни до статтi 336 Кодексу щодо перелiку форм митного контролю та доповнено Кодекс статтею 3371 "Пост-митний контроль".

Звертаємо увагу що вiдповiднi новi положення Кодексу щодо пост- митного контролю набрали чинностi з 07.11.2019 та застосовуються незалежно вiд наявностi в особи авторизацiї авторизованого економiчного оператора.

Щодо надання дозволiв на здiйснення митної брокерської дiяльностi

Змiнами, внесеними до статтi 406 Кодексу, виключено вимоги щодо надання дозволiв на здiйснення митної брокерської дiяльностi центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, разом iз центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi захисту державного кордону.

З урахуванням внесених змiн надання дозволiв на здiйснення митної брокерської дiяльностi здiйснюватиметься тiльки центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну митну полiтику.

Детальніше в листі ДФСУ №30708/7/99-99-18-02-02-17 від 6 листопада 2019 року.

Закарпатська митниця ДФС
Категорія : Економика


Loading...
загрузка...Залишити Коментар